Hizmetlerimiz

Hukukun Her Alanında Hizmet

Türkiye’nin Gelişen Ve Dünyaya Entegre Olan Ekonomisi Ve Bu Kapsamda Çeşitlenen Hizmet Taleplerine Cevap Verebilmek Amacı İle Siz Değerli Müvekkillerimiz İçin Durmaksızın Çalışıyoruz.

aile Hukuku

Aile Hukuku, Medeni Hukukun dalları içerisinde yer alan ve aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu dal içerisinde başlıca; nişan, evlilik, boşanma, velayet, nafaka, aile konutu, mal rejimi, soybağı, evlat edinme gibi konulara ilişkin hukuki düzenlemeler yer almaktadır. Velayet ve nafaka, boşanma davalarında çok önemli ve özel bir yere sahiptir. Bu konulara ilişkin taleplerin hukuka uygun ve doğru bir şekilde tespit edilmemesi halinde evliliğin bitiminden sonra telafisi zor mağduriyetler doğabilmektedir. Dolayısıyla aile hukukuna hakim avukatların çalıştığı bir hukuk bürosu tercih edilmelidir.

Abbas Doğan Hukuk Bürosu; aile hukukuna ilişkin olarak avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu alanda çalışan avukat kadromuzla evlilik öncesinde nişanlanma ve mal rejimi sözleşmeleri, evlilik esnasında aile konutunun belirlenmesi ve tescili, boşanma aşamasında ise boşanmaya bağlı tazminat, nafaka, velayet ve mal rejiminin tasfiyesi gibi konularda uyuşmazlıklar, müvekkiller lehine çözüme ulaştırılmaktadır.

Avrupa Birliği Hukuku ve AİHM'ne Başvuru

Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği üyesi ve aday ülkelerini doğrudan ilgilendiren bir hukuk dalıdır. Türkiye’nin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda güvence altına aldığı temel hak ve hürriyetleri bireylere karşı ihlal etmesi halinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru söz konusu olabilmektedir.

Avrupa Birliği Hukuku’nun gelişmelerini sürekli olarak takip etmekte ve iç hukuka ilişkin düzenlemeler ışığında müvekkillerimize en güncel ve en doğru hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri vermekteyiz. Mevzuatın ağırlıklı olarak İngilizce olması sebebiyle ileri derecede İngilizce bilen avukatlara sahip bir hukuk bürosuyuz. Avrupa Birliği Hukuku ve buna bağlı olarak İnsan Hakları Mevzuatı alanlarında pek çok çalışmamız bulunmaktadır. 

Bankacılık ve Finans Hukuku

Para piyasalarında yaşanan dalgalanmalar ve sektörel gelişmeler çerçevesinde, şahısların ve şirketlerin dönemsel olarak finansal zorluklarla karşılaşması sıklıkla rastlanılan bir durumdur. Müvekkilimiz olan şahısların ve şirketlerin kısa, orta ve uzun vadedeki öngörülerine ilişkin günün piyasa koşullarını görmezden gelmeden gerekli olan hukuki değerlendirmelerde bulunarak, kaynaklarının doğru kullanılması amacıyla etkili çalışmalar yürütmekte, piyasadaki aktif oyuncular arasında yer almalarını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Müvekkillerimizin sektörlerine ilişkin hukuki mevzuata uyum süreçlerinde ve ulusal ve uluslararası finansal işlemlerinin hukuka uygunluğu ile ilgili çalışmalar yürütmekteyiz.

Birleşme ve Devralmalar

Bir şirketin kontrolünün kısmen ya da tamamen başka bir şirketin kontrolüne bırakılması, birleşme ve devralmaların ana konusunu oluşturmaktadır. Şirketlerin yönetimlerinin ve dolayısıyla yapısının değişmesine neden olabilecek bu işlemlerin her aşamasında doğru hukuki ve stratejik planlamanın ve bu alanda kaliteli hizmet sunan bir hukuk bürosunun önemi yadsınamaz.

Hukuk Büromuzda; birleşme ve devralmalar kapsamında tahsisli satışların gerçekleştirilmesi, ulusal ve uluslararası firmalar arasında kurulmuş ya da kurulacak olan stratejik ortaklıklar, hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. 

Ceza Hukuku

Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerine soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini sağlamaktadır.

Av. Abbas DOĞAN,  soruşturma ve dava öncesinden  soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermektedir.

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu başta olmak üzere bazı özel kanunlardaki suç tanımları ve ceza hükümleri oluşturmaktadır. Kısaca; suç, Kanunda tanımlanan niteliklere sahip, kasten ya da taksirle gerçekleştirilebilecek, hukuka aykırı fiillerdir. Ceza ise suç teşkil eden fiillerin sahiplerine uygulanan yaptırımlardır. Savcılık soruşturması, mahkeme kovuşturması ile itiraz, istinaf ve temyiz aşamalarında sürecin ceza hukuku alanında bilgi sahibi bir avukatlık bürosu tarafından takibi ve temsili, kişilerin haklarının savunulması açısından oldukça önem taşımaktadır.

Ceza Hukuku alanında şikâyet, ihbar, katılma dilekçelerini hazırlama, kolluk kuvvetleri ile Başsavcılık bürolarında ifade verilmesinde hazır bulunma, ceza davalarında müşteki vekili veya sanık müdafi olarak temsil etme hizmetleri sunuyoruz. Bunun yanı sıra hukuk bürosu olarak; takipsizlik, tutuklama ve adli kontrol kararları ile ceza yargılaması sonucu verilen nihai kararlara karşı kanun yollarına başvurulması, gerektiğinde Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne itiraz ve başvuru da avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz arasındadır.

Dava ve Uyuşmazlık Çözümü

Av. Abbas DOĞAN, her türlü yargılama ve tahkim yollarının ulusal ve uluslararası boyutta takibi konusunda tecrübe sahibidir. Dava Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümü alanında, başta ticari sözleşmelerden doğan ihtilaflara ilişkin davalar ve yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması olmak üzere ofisimizin çalışma alanları arasında yer alan tüm hukuk dallarında dava takibi, tahkim ve uyuşmazlık çözümü hizmeti vermektedir.

Hukuki yollara başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için gereken efektif çözümleri sunar. Dünyanın pek çok ülkesinde işbirliği içerisinde olduğu hukuk büroları ve uluslararası meslek örgütü üyelikleri sayesinde birçok sulh anlaşmasını sağlamış ve tahkim davasını çözüme kavuşturmuştur.

Deniz Ticareti ve Taşıma Hukuku

Deniz Ticareti Hukuku, iki taraf arasındaki mal alışverişinin deniz yolu ile gerçekleştirildiği hallerde uygulanan hukuk dalıdır. Taşıma Hukuku ise kişi veya eşyaların deniz dışında kara, hava veya demiryolu ile taşındığı hallerde söz konusu olmaktadır. Deniz ticareti ve taşıma hukuku denildiğinde her ne kadar akla ilk olarak “gemi” geliyor olsa da bir turizm bölgesi olan ve aynı zamanda Serbest Bölge sayesinde Türkiye’nin en büyük yat üreticileri arasında bulunan Antalya’nın “yatçılık” konusunda ne denli önemli bir bölge olduğu da kuşkusuzdur.

Müvekkillerimizin navlun ve gemi kiralama sözleşmelerinin hazırlanması, gerektiğinde sözleşmelerin tadili ve feshi işlemlerinde temsil, sözleşme ihlali hallerinde ihlalin sonlandırılması ve doğacak zararların karşılanması üzere karşı taraf ile müzakerelere katılma,işlemlerinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir. 

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Dünyanın tek pazar haline gelmeye başlamasıyla uluslararası ticaretin hızla gelişmesi, ulusal ve uluslararası şirketlerin ürün ve hizmetlerinin ayırt edici özelliklerini koruması ihtiyacını artmıştır. Dolayısıyla Fikri Sınaî Haklar Hukuku Türkiye’de de hızla gelişmiştir.

Hukuk Bürosu olarak Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki çalışmalarımızda;

 • Marka, patent ve endüstriyel tasarımların ulusal ve uluslararası alanda araştırılması, tescili, korunması ve devri işlemleri,
 • Marka, patent, endüstriyel tasarım hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi ve şirket birleşmesi devralmalarında fikri mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • Fikri mülkiyet hukuku alanındaki uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,
 • Ticari sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi, telif hakları,
 • Lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve lisans verme/alma görüşmelerinde danışmanlık hizmeti verilmesi,

konularında yasal hizmetler vermekteyiz.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Abbas Doğan Bürosu olarak Gayrimenkul Hukuku alanında genel olarak;

 • Yabancı ve yerli yatırımcıların gayrimenkul alımı ve satımı işlemleri,
 • Gayrimenkul finansmanı, intifa, irtifak, ipotek gibi ayni hakların tesisi ve terkini,
 • Gayrimenkul alımı ve satım işlerinde müzakerelerin yürütülmesi, sözleşmelerin hazırlanması ve sürecin takibi,
 • Kira sözleşmelerinin ve kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve geçerlilik süresi boyunca yönetimi,
 • Gayrimenkul konularından doğan hukuki ihtilaflar, tahliye ve müdahalenin men-i davaları,
 • Tapu sicil ve kadastro müdürlükleri ve belediyeler nezdinde yapılan kayıt tetkik işlemleri ile gayrimenkullerin hukuki durum tespit çalışmaları,
 • İmar plan değişikliklerine ilişkin idari süreçlerin takibi ve gerektiği takdirde iptali için yargısal yollara başvurulması,

İşlerinde müvekkillerimize avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku

Biz bu işte çok iyiyiz.

Müvekkillerimizin üçüncü şahıslarla aralarında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümü için yetkili ve görevli mahkemelerde dava açmak, takip etmek, gerektiğinde nihai kararları istinafa götürmek veya temyiz etmek başlıca işlerimizdendir. Ancak birçok durumda yalnızca davanın sonuçlandırılması yeterli olmayıp, dava sonucunda verilen nihai kararın cebri icraya konulması ve doğrudan doğruya müvekkillerimizin üçüncü şahıslar nezdinde alacaklarının tahsili için de cebri icraya başvurulması gerekebilmektedir.

Borçlu konumda bulunan müvekkillerimizin ise haklarının daha fazla kaybolmaması, zedelenmemesi ve ihlal edilmemesi için mevzuatın tanıdığı olanaklar çerçevesinde hukuki koruma yolları söz konusu olabilmektedir.

Hukuk bürosu olarak; müvekkillerimizin borca batık hale gelmiş olan işletmeleri için borcun yapılandırılması prosedüründen konkordato ve iflas kurumlarına kadar icra hukukunun birçok alt dalında da hizmet sunarak müvekkillerimizin mal varlığını icra ve iflas hukuku mevzuatının olanak tanıdığı ölçülerde korumaktayız.

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Müvekkillerimizin çeşitli idareler  ile uyuşmazlıklarının çözümü ve tüm vergi ihtilaflarının giderilmesi hususunda  geniş birikim edinmiş ve bu alanlarda profesyonel hukuk hizmeti verilmektedir.

Av. Abbas Doğan tarafından  İdare ve Vergi Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:
 • Her türlü idari  başvuru ve itirazların yapılması
 • İdari yolların  tüketilmesi ve uzlaşma işlemlerinin takibi
 • Dava takibi ve  uyuşmazlıkların çözümü
 • Gümrük  mevzuatından ve diğer idari cezalar ile vergi suç ve cezalarından kaynaklanan problemlerin çözümü

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Sizin haklarınız bize emanet…!

İş hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerin katma değerini, hata maliyetlerinin en aza indirilmesi ve şirketlerin kanun ve prosedürlere uyum kalitesinin yükseltilmesi olarak belirlenmiştir. Muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimiz, çalışanlarıyla ilişkilerinin geliştirilmesi ve hukuki ihtilafa meydan vermeyecek şekilde yapılandırılması konusunda büromuzdan hizmet almaktadır. Müvekkillerimiz, yasal mevzuat ve idari uygulamalar konusunda bilgilendirilmektedir.

İş hukuku alanındaki hizmetlerimiz genel olarak;

 • Şirket yönetmeliklerinin oluşturulması,
 • Çalışanların görev tanımlarına uygun bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi,
 • İş belgeleri, personel el kitaplarının gözden geçirilmesi ve hazırlanması,
 • Şirketlerin birleşme & devralma süreçlerinde iş hukuku ile ilgili görüş bildirilmesi,
 • İş davalarının takibi,

konularıdır.

Şirket çalışanlarının işe alım sürecinden işten çıkış sürecine kadar tüm aşamalarda müvekkillerine hukuki danışmanlık desteği sağlamaktadır. Tüm çalışan çıkışlarında, çıkış işlemleri insan kaynakları departmanları ile koordineli olarak yerine getirilmektedir. İbraname, fesih bildirimi, tutanak tanzimi konularında destek verildiği gibi istifa süreci de dahil olmak üzere tüm çıkış işlemlerinde imzaya açılan evraklar büromuzun hukuk denetiminden geçirilmektedir.

Müvekkillerimiz, herhangi hukuki ihtilafla karşı karşıya kaldığında ise, yasal çözümün elde edilmesi konusunda desteklenmektedir. İşe iade davalarında ve fazla çalışma, ihbar, kıdem ya da sair iddialarla talep edilen alacakların tahsili için açılan davalarda, çalışma müfettişleri ve bölge çalışma müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerle ilgili idari ve hukuki süreçlerde ve diğer her türlü iş hukuku ihtilaf çözümü sürecinde müvekkillerimizi temsil etmekteyiz.

MİRAS HUKUKU

Miras Hukuku, Bir kimsenin ölümünden sonra yasal veya sözleşmeye bağlı mirasçılarıyla mirasın geçiş koşullarını, yasal sonuçlarını, ölüme bağlı işlemlerin şekil ve koşullarını inceleyen bir hukuk dalıdır. Murisin malvarlığının kimlere ne şekilde geçeceği, mirasçılık belgesinin alınması, miras payları ve oranları, miras ortaklığı ve miras ortaklığının giderilmesi gibi konular başta olmak üzere aşağıda belirtilen şekilde miras hukuku alanında Antalya’ da bulunan büromuzda hukuki hizmet vermekteyiz.

Hukuk bürosu olarak Miras Hukuku açısından ise vasiyetname hazırlanması, veraset ve intikal işlemleri, mirasın taksimi, mirasın reddi, ortaklığın giderilmesi ve tereke davaları gibi konularda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması

Özelsiniz ve biz bunu çok iyi biliyoruz…!

Hangi kahveyi daha çok sevdiğinizi, hangi bilgisayarı kullandığınızı, trendyoldan hangi ürünü aldığınızı siz izin vermediğiniz sürece kimse bilmemeli..

Ya da sesiniz, görüntüleriniz, erkek/kız arkadaşınıza gönderdiğiniz fotoğrafı sizin izniniz dışında kimse göremez.  Biz her zaman yanınızdayız.

Bilgi, modern yasamın en önemli degerlerinden biridir. Her gün, devlet kurumları ve özel kuruluslar; bireyler hakkında önemli miktarda veriyi toplamakta, saklamakta, islemekte ve nakletmektedirler. Teknolojinin gelismesi, kisilerin bilgiyi paylasması ve dünya çapında yaymasına izin verecek sekilde; kisilerin bilgilerinin kontrolünü kaybederek, kendilerine karsı kullanılması gibi tehlikeli durumların olusmasına sebep olmaktadır. Kisisel verilerin korunması, bireylerin verilerinin baska kisi veya kuruluslar tarafından yetkisiz kullanımına karsı sahip oldukları bir haktır. 6098 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) kabulü ile ülkemizde de yeni bir döneme girilmiş olup, anılan Kanun vatandaşları, veri sorumlusu olarak tanımladığı gerçek ve tüzel kişilere karşı birtakım haklarla donatırken veri sorumlularına da birtakım yükümlülükler getirmiştir. Bu yükümlülükler şirketlerin özellikle bilgi işlem ve insan kaynakları birimlerini ilgilendirmektedir.

KVKK’ ya uyumun sağlanması amacıyla müvekkillerimize:

 • KVKK kapsamında müvekkillerin tâbi oldukları yükümlülüklerin tespiti ve analizi,
 • İlgili yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi bakımından müvekkillerin kullanmaları gereken veri kayıt sistemlerinin oluşturulması aşamasında IT departmanları ile gereken işbirliğinin sağlanması ve mevcut durumda kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerinin KVKK kapsamındaki yükümlülüklere uyumlu hale getirilmesi bakımından gerekli desteğin sunulması,
 • Müvekkillerin KVKK kapsamında müşterileriyle veya iş ortaklarıyla akdetmeleri gereken sözleşmelerin hazırlanması ve/veya revize edilmesi,
 • KVKK kapsamındaki yükümlülüklere tam anlamıyla uyumun sağlanması bakımından Veri Sorumlusu bünyesindeki ilgili tüm departmanlara (hukuk, İK, IT, pazarlama, halkla ilişkiler vb.) şirket içi farkındalık eğitimlerinin sunulması,

REKABET HUKUKU

Rekabet; bir mal veya hizmet türüne ait sektörde, girişimciler arası yaşanan ekonomik yarışa denilmektedir. Piyasadaki rekabet ve getirilerinin korunması, geliştirilmesi ve rekabeti bozucu tutumların önlenmesi amacıyla düzenlenen kuralların bütünü, Rekabet Hukuku olarak adlandırılmaktadır.

Devletler, rekabet hukuku alanında ihlallerin önlenmesi adına çeşitli uygulamaları geliştirmekte ve yaptırımlar uygulamaktadır.

Müvekkillerimize; üreticiler, ithalatçılar ve yabancı devletler dahil, başta kartel ve anti-damping olmak üzere haksız rekabet soruşturma ve yaptırım süreçlerinin her aşamasında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bu doğrultuda yerel ve uluslararası alanda rekabete ilişkin güncel düzenlemeler, bakanlık ve diğer kurumlara yapılacak şikâyet başvuruları, soruşturma, kovuşturma ve hukuk davaları aşamasında temsil ve işletmenin faaliyetine ilişkin sözleşme ve belgelerin Rekabet Hukuku mevzuatına uygun hale getirilmesi konularında da danışmanlık hizmetlerimiz mevcuttur.

SAĞLIK VE SİGORTA HUKUKU

Sağlık; kişinin fiziksel, ruhsal, sosyolojik ve mental anlamda çevreyle uyum içerisinde olabilme yetisine sahip olması, herhangi bir işlev bozukluğu veya sakatlık etkisi altında bulunmaması olarak tanımlanabilir. 

Sağlık Hukuku ise sağlık hizmeti alan, hizmeti sunan ve hizmetten yararlananlar ile bu hizmetler için tayin edilen kontrol ve denetim mekanizmaları arasındaki ilişkileri düzenleyen, kendine has bir hukuk dalıdır.

Bu alanda uygulamada en sık karşılaşılan davalar, malpraktis (doktor hatası) davalarıdır.

Hekim hatası veya tıbbi ismiyle “malpraktis (Doktor Hatası)” kavramı Meslek Etiği Kurallarına göre; hekimin bilgisizliği, tecrübesizliği veya ilgisizliği sebebiyle bir hastanın zarar görmesi olarak tanımlanmaktadır.

Dünya Hekimler Birliği ise bu tanımı çok daha geniş tutmakta ve hekimin icrai olarak özensiz davranışlarına; ihmalkarlık, yanlış uygulamaya müdahale etmeme veya standart prosedürün gerekli olmadığı halde değiştirilmesini de eklemiştir.

Malpraktis (Doktor Hatası); yanlış tedaviyi uygulayan hekimin ve onun bağlı olduğu kurumun hukuki ve bazı durumlarda cezai sorumluluğunu doğurmaktadır. Hekimin hatası veya sağlık kurumunun kusuru sebebiyle zarar gören hastalar, hekimden ya da kurumdan maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Ancak bu alana ilişkin mevzuatın dağınık olması, iyi bir hukuk bürosu ile birlikte yola çıkılmasını gerektirebilmektedir.

SÖZLEŞMELER HUKUKU

Anayasa ile güvence altına alınmış olan “sözleşme yapma serbestisi” nedeniyle taraflar; özel kanun hükümlerindeki sözleşme tipleri ile sınırlı tutulmamış, genel hukuk kurallarına aykırı olmadığı sürece diledikleri alanda iradelerini ortaya koyma konusunda özgür kılınmıştır. Bu durum, kanunlarda yer alan sözleşme tiplerinin dışında sözleşmelerin ortaya çıkmasına ve Sözleşmeler Hukuku’nun yeni bir hukuk dalı olarak doğmasına neden olmuştur.

Sözleşmeler Hukuku alanında çalışan Yüksek lisans yapan; ön sözleşme, hazırlık, müzakere ve imza aşamalarında temsil; olası ihlal ve zararların önüne geçilebilmesi adına cezai şartların belirlenmesi; franchising (bayilik) veya sponsorluk gibi kanunlarda düzenlenmeyen sözleşmelerin genel çerçeve ve davranışa uygunluğunun denetlenmesi gibi konularda hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Hukuk bürosu olarak; devre tatil, kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya hastane kabul sözleşmesi gibi karma işlemlerde de şekil ve esasa ilişkin şartların tespiti, kira sözleşmesi; sözleşme gereği bildirim ve ihtar gibi işlemler ile sözleşmeyi sonlandırma maksatlı fesih ve dönme beyanlarının karşı tarafa gönderilmesi için hizmetlerimiz mevcuttur.

şİRKETLER HUKUKU

Şirket; en genel tabirle, bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişinin maddi kazanç sağlamak amacıyla emek veya sermayelerini bir araya getirmesidir. Bu durumda şirketler, gerekli hukuki prosedürler işletilerek ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olurlar. Şirketler Hukuku ise bu şirketlerin kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, idare ve işletimi, temsili, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konuları kapsayan bir hukuk dalıdır.

Müvekkillerimizin talepleri doğrultusunda, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, ortaklık yapısının belirlenmesi, şirket kuruluşunun gerçekleştirilmesi, ticaret unvanı ve işletme adı gibi tescil işlemlerinin yürütülmesi, genel kurul ve yönetim kurullarının toplanması, karar alması ve bu kararlara ilişkin ihtilafların giderilmesi konularında hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Kuruluş ve dönemsel işlemlerin haricinde ise şirket esas sözleşmesinde değişiklik yapma, sermaye artırımı ve indirimi, sermaye değişiklikleri neticesinde doğan zararların giderilmesi veya önlenmesi, şirket hak ve alacaklarının yetkili ve görevli mahkemeler ve icra müdürlükleri nezdinde takip etme gibi hizmetler sunmaktayız.

TİCARET HUKUKU

Ticaret Hukuku, gerçek veya tüzel kişiler arasındaki ticari kişilik veya ilişkilerin kurulması, sürdürülmesi, sona erdirilmesi ve doğabilecek uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hukuk kurallarının bütününü ifade eder. Gerçek veya tüzel kişi olup olmadığına bakılmaksızın her tacirin, ticari işleri ile ticaret hukukuna tabi olduğu tartışmasızdır.

Günümüzde, gelişen teknoloji ile birlikte e-ticaret hızla yaygınlaşmaktadır. E-ticaret, ticari faaliyetlerin elektronik araçlar ve internet üzerinden yürütüldüğü zamanlarda söz konusu olmaktadır. Bu alan her ne kadar yaygınlaşmakta olsa da henüz ülkemiz açısından yeni bir alan olduğundan, bu alanda ilerlemek isteyen tacirlerin doğru hukuk bürosu ile çalışarak etkili bir hukuki danışmanlık alması gerektiğini düşünmekteyiz.

Antalya’da ticari hayatın geliştiği alanlardan biri Serbest Bölge’dir. Antalya Serbest Bölgesi, yatırımcılar için mali ve yasal avantajlar içerdiğinden fazlaca tercih edilmektedir. Ancak buradaki işleyiş, farklı mevzuat hükümlerine tabidir. Bu hükümlerin doğru tespiti ve uygulanması, yatırımcının zaman ve para kaybının önüne geçecektir.

Bu anlamda ticari işletmelerin karşılaşabileceği her türlü hukuki ihtilafta hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktayız.

 

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukuku alanında özellikle otomotiv sektöründe uzmanlaşmış, diğer tüm sektörlerde de tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu,  vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir. 

Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Alım Satım Sözleşmeleri
 • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıklarınçözümü
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Uluslararası ekonomik göçün makro dinamiklerinin belirlendiği son çeyrek asılda göç veren ülke konumundan göç alan ülke konumuna geçmekte olan Türkiye gibi bir ülkede faaliyet göstermekte olan Hukuk Büromuz,  Yabancılar Hukuku alanında bilfiil hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Amacımız ve hukuki misyonumuz ışığında, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimize sağladığımız hukuki danışmanlık hizmetlerini aşağıda bilginize sunarız:

 • Türkiye’de yaşamak isteyen yabancıların oturma izni, oturma izni uzatma başvurularının yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununa tabii tüzel kişiler nezdinde istihdam edilecek yabancılar da dahil olmak üzere, Türkiye’de istihdam edilmesi planlanan yabancıların çalışma izni, çalışma izin uzatım başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması, Türkiye’de çalışma izni edinecek kişilerin de eşi ve çocuklarına da destekleyici yoluyla aile ikamet izni başvurusunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında, Türk Vatandaşlığını kazanmak etmek isteyen yabancıların vatandaşlık başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması,
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 13/i bendi kapsamında, Türkiye’de yerleşik olmayan yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın alımlarında ödemekle yükümlü olan katma değer vergisinden muafiyet başvuru işlemlerinin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması.